موتور آسانسور
در آسانسور های با درب لولائی شما بعد از فشار شستی طبقه بایستی منتظر آمدن کابین به طبقه باشید پس از آمدن کابین راست طبقه و خاموش شدن چراغ جهت نمای روی شستی طبقه درب آسانسور را باز نمائید (توجه داشته باشید تا قبل از رسیدن آسانسور راسـت طبقه به هیچ عنوان درب آسانسور باز نمی شود و اگر چنانچه درب باز شود شما بایستی سریع با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.) بعد از باز کردن درب لولائی شما می توانید داخل کابین رفته و شستی مورد نظر، جهت انتقال به آن طبقه را فشار داده و منتظر بسته شدن درب کابین و حرکت آن باشید . توجه داشته باشید که درب لولائی طبقه بعداز حضور شما در کابین بایستی بصورت خودکار بسته شود. درزمانیکه درب کابین شروع به بسته شدن میکند تا قبل از بسته شدن کامل درب، شما در صورت پشیمانی،میتوانید با فشار دادن کلیدDOOR OPEN (DO) ازبسته شدن درب کابین جلوگیری کنید
محتوا

موتور الکمپ ایتالیا - MR10موتور الکمپ ایتالیا - MR12موتور الکمپ ایتالیا - MR13موتور الکمپ ایتالیا - MR14موتور الکمپ ایتالیا - MR17موتور الکمپ ایتالیا - MR21موتور الکمپ ایتالیا - MR35موتور الکمپ ایتالیا - MR78موتور الکمپ ایتالیا - SG180A


محتوا

آلبرتو ساسی مدل لئو (Leo)آلبرتو ساسی مدل گکو (Geko)آلبرتو ساسی مدل تورو (TORO)موتور ساسی ایتالیا - MF48
موتور ساسی ایتالیا - MF82
موتور ساسی ایتالیا - MF84موتور ساسی ایتالیا - MF94
موتور ساسی ایتالیا - MB95موتور ساسی ایتالیا - MB108
محتوا

موتور شیندلر
محتوا

موتور جم (GEM)
محتوا
 
 موتور گرلس - Gearless

 موتور گرلس - Gearless
 موتور گرلس - Gearless