درب آسانسور
در آسانسور های با درب لولائی شما بعد از فشار شستی طبقه بایستی منتظر آمدن کابین به طبقه باشید پس از آمدن کابین راست طبقه و خاموش شدن چراغ جهت نمای روی شستی طبقه درب آسانسور را باز نمائید (توجه داشته باشید تا قبل از رسیدن آسانسور راسـت طبقه به هیچ عنوان درب آسانسور باز نمی شود و اگر چنانچه درب باز شود شما بایستی سریع با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.) بعد از باز کردن درب لولائی شما می توانید داخل کابین رفته و شستی مورد نظر، جهت انتقال به آن طبقه را فشار داده و منتظر بسته شدن درب کابین و حرکت آن باشید . توجه داشته باشید که درب لولائی طبقه بعداز حضور شما در کابین بایستی بصورت خودکار بسته شود. درزمانیکه درب کابین شروع به بسته شدن میکند تا قبل از بسته شدن کامل درب، شما در صورت پشیمانی،میتوانید با فشار دادن کلیدDOOR OPEN (DO) ازبسته شدن درب کابین جلوگیری کنید
محتوا

انواع درب لولایی طبقه
درب اتوماتیک تلسکوپی دو لتهدرب اتوماتیک تلسکوپی سه لتهدرب اتوماتیک سانترال شیشه ایدرب اتوماتیک سانترال با روکش استیل